Magyar Zeneterápiás Egyesület

Kezdőlap » Terapeutáknak » Dokumentumok » A Magyar Zeneterápiás Egyesület Alapszabálya

A Magyar Zeneterápiás Egyesület Alapszabálya

Reklámok
 

 1. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI KÖRE

 1. Az Egyesület neve : Magyar Zeneterápiás Egyesület

Angolul : Hungarian Music Therapy Association

Németül : Ungarischer Verein für Musiktherapie

 1. Az Egyesület székhelye és telephelye1202.Budapest, Beszterce u. 3

 1. Működési köre : a zene terápiás vonatkozásaival összefüggő ismeretterjesztő, oktató, terápiás tanácsadó, kutató és gyógyító tevékenység

 1. AZ EGYESÜLET CÉLJA

 

  1. Rendszeresen megtartott tudományos összejövetelei által biztosítja a társaság és az érdeklődők számára a zeneterápiával kapcsolatos ismeretek megszerzését, az aktuális információkat és tapasztalatcserét.
  2. Oktató és továbbképző tevékenység végzésével részt vállal a hazai zeneterapeuta képzésben, annak egyesületi hátterét biztosítja.
  3. Kapcsolatot létesít és tart a hazai és külföldi zeneterápiával foglalkozó társaságokkal, csoportokkal, intézményekkel, azok rendezvényein való megjelenéssel biztosítja a magyar zeneterápiás élet megismertetését és információcserét.
  4. Biztosítani kívánja tagjai számára a világ hasonló szervezeteivel való kapcsolatot, ezáltal a magyar zeneterápia nemzetközi elismertetését és hazai funkciójának megerősítését.

 

   1. Rendszeres kiadványok megjelentetésével publikálási lehetőséget biztosít tagjai, vendégei és a rokon területek szakemberei számára. Koordinálja a társtudományok jeles képviselőivel való együttműködést és tapasztalatcserét.

 

   1. Keresi a kapcsolatokat a zeneterápia alkalmazásához és koordinálja mind a megelőzés, mind a gyógyítás és a rehabilitáció keretében alkalmazott zeneterápiás tevékenységet az országban.

 

   1. Szükség estén az Egyesület tagjai részére érdekvédelmet kezdeményez az illetékes fórum előtt.

 

   1. Az Egyesület céljai megvalósítása, működésének anyagi feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-, vállalkozási tevékenységet is folytathat.

 

   1. Az Egysület kezdeményez és bonyolít, ill. részt vesz máshova nem sorolható, közösségi, társadalmi tevékenységekben.

 

   1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és támogat és ezt a jövőre nézve is kizárja.

 

   1. Az Egyesület az 1997. Évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek figyelembe vétele szerinti közhasznú szervezetként működik és jön létre. Az előbb hivatkozott törvény alkalmazásával az Egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alábbi tevékenységeket végzi.
 1. kulturális tevékenység
 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 3. kutatási tevékenység (interdiszciplináris területen)
 4. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 6. nemzetközi tevékenység (nemzetközi kulturális, szakmai és cserekapcsolatok)
 7. szakmai érdekképviseleti tevékenység

 

   1. Az Egyesület az előbbiekben hivatkozott törvény 4. §-ban foglalt rendelkezések szerint közhasznú szervezetként folytatja tevékenységét és működik.

 

 

 1. A TAGSÁGI VISZONY

 

 1. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

 

 1. Az Egyesület tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki az Egyesület céljaival egyetért, azt tevékenyen támogatni kívánja és a belépési nyilatkozatban elfogadja az Alapszabályt.Az Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet.
 2. Az Egyesületnek jogi személy és tiszteletbeli tagja is lehet.
  Jogi személy az esetben lehet tagja az egyesületnek, ha kinyilvánítja belépési szándékát, és vállalja, hogy az Egyesület működéséhez anyagi és/vagy egyéb támogatást nyújt.
  Tiszteletbeli tag lehet a zeneterápia területén érdekvédelmet szerzett, bármely állampolgárságú személy. A „Tiszteletbeli tag” cím adományozásáról az egyesületi tagok javaslata alapján az Elnökség dönt.
 3. A Egyesületbe való belépés önkéntes. A tagsági viszony (kivéve a „tiszteletbeli tag”-ságot) feltétellel jön létre.

 

  1. A tagsági viszony megszűnik:
   – kilépéssel,
   – a tagdíj, illetve a vállat anyagi támogatás fizetésének egy évnél hosszabb idejű elmulasztása esetén kizárással,
   – a tag halálával.
  2. Az egyesületi tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Elnökség az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.
  3. Az Egyesület nem zárja ki, sőt kifejezetten támogatja, hogy tagjain kívül közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhessen.

 

 1. A tagok jogai és kötelezettségei

 

 1. Az egyesületi tag jogai:

 

 1. Részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, szavazati joggal rendelkezik és bármely tisztségre megválasztható. Elnökségi tagnak az választható, aki a belépésétől számítva legalább 12 hónapja tagja az Egyesületnek.
 2. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a bíróság előtt megtámadhatja;
 3. Részesülhet az Egyesület által nyújtott kezdeményekben, részt vehet az Egyesület rendezvényein.
  1. Az egyesületi tag kötelezettségei:

 

2.1. Az Alapszabály betartása, az Elnökség határozatainak végrehajtása;

 

2.2 A tagsági díj fizetése, az Egyesület vagyonának megóvása;

 

2.3 Tevékeny részvétel az Egyesült munkájában;

 

2.4. Az MZE-vel kapcsolatosan, az MZE nevében bármilyen téren csak akkor járhat el, ha az Elnökségtől erre írásbeli felhatalmazást kapott.

 

 

 

  1. A jogi személy tag jogai:

 

  1. Meghatalmazott képviselője által részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.
   Szavazati joggal nem rendelkezik.
  2. Részt vehet az Egyesület által szervezett rendezvényeken.

 

  1. A jogi személy tag kötelességei:

4.1 Az Alapszabály betartása,

 

4.2 Az Egyesület célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatása.

 

  1. A tiszteletbeli tag jogai:

 

5.1 Részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az
Egyesületet érintő kérdésekben.

Szavazati joggal nem rendelkezik.
5.2 Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

 

  1. A tiszteletbeli tag kötelességei:

 

6.1 Az Alapszabály betartása;
6.2 Az Egyesület erkölcsi és szakmai támogatása.

 

 

 1. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

Az Egyesület szervei:

 

A./ Közgyűlés

B./ Elnökség

C./ Számvizsgáló bizottság

 

 

A./ A Közgyűlés

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést évente két alkalommal össze kell hívni, de szükség szerint bármikor rendkívüli közgyűlés hívható össze.
  Az összehívás rendje:
  Az ülést az elnök kötelessége írásban összehívni a közgyűlést megelőzően oly módon, hogy a tagokhoz a meghívó az ülést megelőző 8 nappal megérkezzék. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés idejét, helyét valamint az ülés napirendi pontjait és mellékelni kell az esetlegesen szükséges írásos anyagokat is.
 2. A Közgyűlést össze kell hívni, ha
  – a bíróság elrendeli, vagy
  – a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri.
 3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 % + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 14 napon belül történő másodszori összehívás esetén az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
 4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik :
  – az Alapszabály megállapítása és módosítása
  – az éves költségvetés megállapítása
  – az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása
  – a tisztségviselők /az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak/ megválasztása, illetve az oda behívott /kooptált/ személyek tisztségükben való megerősítése /B.1. és C.1. pontok/
  – az Egyesület éves beszámolójának és a közhasznú jelentésnek az elfogadása, a beszámoló elfogadásához 2/3-os többség szükséges
  – a tagsági díj összegének megállapítása
  – az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása
  – a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatalának megállapítása és a közléstartalmazó sajtó (szaklap, napilap) meghatározása.
  – döntés a tagfelvételt elutasító elnökségi döntés elleni fellebbezésről
  – döntés a vagyon felhasználásának módjáról az Egyesület megszűnése esetén

 

A taggyűlés határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) élettársa, továbbiakban együtt hozzátartozó, a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 1. b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott jelen okirat szerinti célok szerinti juttatás.
 2. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50% + 1 fő) hozza,
  míg a tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással történik.

Kétharmados szótöbbség szükséges:
– az Alapszabály megállapításához és módosításához

– az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének vagy feloszlásának a kimondásához,

– a tisztségviselők megválasztásához.

 

Az Egyesület Közgyűlései nyilvánosak, kivéve azokat a napirendi pontokat, amelyek nyilvánossá tétele az Egyesület alapvető érdekeit, valamint valamely személyek személyiségi jogait sértené.

 

 1. Az Egyesület Közgyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrakezdett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a közgyűlési határozatokat. A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell a közgyűlési határozatok szavazási rendjét, időpontját és helyét, a kötelezettek körét, a döntést, támogatók és az ellenzők számarányát, személyét, név szerint a szavazatok arányát, és kérésre a tag külön véleményének jegyzőkönyvi írásba foglalását.

A jegyzőkönyv alapján a hozott határozatokat azok sorszámozása szerint a Határozatok Könyvébe be kell vezetni. Ugyanezen rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell az elnökségi ülések jegyzőkönyvezésére, valamint a határozatok nyilvántartására.

 

  1. A Közgyűlésen történt határozatokat, döntéseket a jellege szerint az érintetteknek közvetlenül írásbeli tájékoztatással, illetve ha a döntés jellege miatt az nagyobb kört érint –úgy szaksajtó útján-, minden esetben a Pszichoterápia c. folyóiratban, vagy ezentúl szükség szerint valamely országos napilapban hozza azt nyilvánosságra.

 

  1. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet előre jelzett időpontban, az Egyesület tisztségviselőjének jelenlétében. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha az adott irat nyilvánosságra hozatala az Egyesület, valamint bármely személyek jogát, személyek esetében személyiségi jogokat sértenek.

 

  1. Az Elnökség

 

 1. Az Elnökség az Egyesület tevékenységének koordináló, irányító szerve. Tagjait a Közgyűlés választja 3 éves időtartamra.
  Az Elnökségnek 5 tagja van.

Az Elnökség tagjai :

Elnök: Urbánné Varga Katalin

Titkár: Tomcsányi Judit

Tanulmányi referens: Czékus Jób

Nemzetközi referens: Forgács Eszter

Pénztáros: Vikárné Szántó Éva

 

 1. Az Elnökség feladata és hatásköre:

2.1. Az Egyesület tevékenységének irányítása

 

2.2. A Közgyűlés előkészítése és összehívása

 

2.3. Az Egyesület éves munkatervének, költségvetésének a kidolgozása

 

2.4. Az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek felkutatása és biztosítása

 

2.5. Döntés a „Tiszteletbeli tag” cím adományozásáról

 

2.6. Döntés tagfelvétel kérdésében

 

2.7. Az Egyesület tagjairól nyilvántartás vezetése

 

2.8. Az Elnökség határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § B. pont) élettársa, továbbiakban együtt hozzátartozó, a határozat alapján

 1. a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott jelen okirat szerinti célok szerinti juttatás.

 

2.9. Az Elnökség üléseit évente 4 alkalommal tartja. A határozatképességre, a szavazás rendjére, a nyilvánosságra, a határozathozatal rendjére, a nyilvántartás vezetésére, a döntések közlésére, valamint az iratokba történő betekintés szabályaira, a közgyűlésre vonatkozó IV./3. IV/5. IV/6.7.8. pontjába foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.
Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az Elnökség elutasítja, úgy az ellen 15 napon belül az elutasított fellebbezéssel élhet. A fellebbezés alapján az Elnök 90 napon belül köteles közgyűlést összehívni és a fellebbezést előterjeszteni.

 

 

 1. Az Egyesület Elnöke:

3.1. Az Egyesület képviselője irányítja és szervezi az elnökség munkáját;

  1. Irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogkört gyakorol;
  2. Intézkedik és dönt a Közgyűlés, és/vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
  3. Munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett
  4. Összehívja az Elnökség üléseit a IV/1. pont szerinti rendelkezések értelemszerű alkalmazásával.

 

 1. Az Egyesület titkára:Az Egyesület Elnökének távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel ellátva az Elnök hatáskörébe tartozó feladatokat, képviseli az Egyesület, utalványozási joga van.
 2. Az Elnökség az ügyrendjét, ezen belül az Elnökség további tagjainak feladat- és hatáskörét, továbbá elmulasztását saját maga állapítja meg.

 

  1. A Számvizsgáló Bizottság

 

 1. A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének ellenőrző szerve, tagjait a Közgyűlés választja 3 éves időtartamra, kivéve a 3.3. pontban írt esetet.
  A Számvizsgáló Bizottságnak 3 tagja van.
 2. A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja, aki
 • az Elnökség tagja
 • az Egyesület alkalmazásában áll, vagy
 • az Egyesületben gazdasági feladatokat végez.

 

 1. A Számvizsgáló Bizottság feladat- és hatásköre:

3.1. Az Egyesület pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének a vizsgálata, a pénzügyi
számviteli rend betartásának az ellenőrzése, az Egyesület könyveibe betekinthet;

  1. Észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Elnökséget, illetve beszámol a Közgyűlésnek.
  2. A lemondás, egyéb ok miatt tisztségétől megvált bizottsági tag/ok/ helyére új személy/ek/ behívása /kooptálás/.

 

 1. Összeférhetetlenségi szabályok

 

 1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél

4.1. töltött be –annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig- vezető tisztséget,
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

  1. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

 1. AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
 2. Az Egyesület bevételei :

– tagsági díj,

– magánszemélyek anyagi támogatása,

– jogi személyek, állami, társadalmi szervek és szervezetek anyagi támogatása,

– rendezvények, kiadványok, stb. bevételei,

– egyéb gazdálkodási, vállalkozási tevékenység bevételei

 

 1. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl- az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 2. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítési okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
 3. Amennyiben az Egyesület vállalkozási tevékenységet folytat, vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végez.

 

 

 1. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

 1. Az Egyesület megszűnik, ha
  – feloszlását, illetve más társadalmi szervezettel vagy egyesülettel való egyesülését a
  Közgyűlés kétharmados többséggel kimondja,
  – az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy
  – megszűnését megállapítja.
 2. Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelező kielégítése után- vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni, de az kizárólag a Zeneterápiával kapcsolatos célra használható.

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 61-64. §, valamint az 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadók.

Jelen alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetben készült, és került elfogadásra.

 

Budapest, 2008.március.29

 

 

 

Urbán Károlyné elnök

 

 

 

Tomcsányi Judit titkár

 

 

 

Forgács Eszter jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

 

 

Ellenjegyző:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRA

 

Reklámok