Magyar Zeneterápiás Egyesület

Kezdőlap » Terapeutáknak » Dokumentumok » EU Szabályozás

EU Szabályozás

Reklámok

Az Európai Zeneterápiás Szövetség Szabályzata

Bevezetés

Az Európai Zenetrápiás Bizottságot Patxi Del Campo (Spanyolország), Tony Wigram (Nagy-Britannia), Gianluigi Di Franco (Olaszország) és Helen Odell-Miller (Anglia) alapította 1989 júliuásban. Az Európai Közösség minden országához intéztek egy felhívást, hogy hozzák létre a Zeneterapeuták hálózatát, mely közvetítőként működne az európai országok között abból a célból, hogy elősegítsék a képzésről, kutatásról és klinikai gyakorlatról való információk cseréjét. Az Európai Direktíva, mely a posztgraduális minősítés elismertetésére irányul az EU tagállamai között, motiválta a szakmai kapcsolatok kiépítését az európai orzságok zeneterápiás szervezetei között. Az elmúlt 4 évben a Bizottság kiszélesedett, magába fogadta azokat az országokat, melyek nem tagjai az EU-nak, de Európába tartoznak. Ezt a dokumentumot Tony Wigram, mint koordinátor alkotta az Európai Zeneterápiás Bizottság (EMTC) 1996-os hamburgi Zeneterápiás Világkongresszuson. Ez egy módosított változata az Alkotmánynak (Szabályzatnak). Az EMTC jövőbeli szerveződését, ennek szabályzatait és működését fogja szabályozni.

 

 1. A szervezet neve: EMTC (Európai Zeneterápiás Szövetség)

 

 1. Cél

2.1.   Az EMTC tagjai képviselik országukat a Szövetségben és kapcsolatot tartanak  országuk zeneterápiás szervezetei és az EMCT között.

2.2. Az EMTC fórumként szolgál olyan kérdések megvitatására, mint az akadémiai  képzés, klinikai gyakorlat, kutatás, szakmai kérdések és szakmai azonosságok terén, melyek jelentkeznek a zeneterápiában.

2.3.  Az EMTC szorgalmazza, hogy minden 3. évben legyen Európai Konferencia.  Az EMTC hagyja jóvá a helyszínt és a konferencia szervezését.

2.4.  Az EMTC dolgozik azon, hogy az európai országok akadémiai, klinikai és  törvényhozó hatóságai elismerjék a képzést, klinikai gyakorlatot, bejegyzést és kutatást a zeneterápia terén.

2.5. Az EMTC szorgalmazza az európai országok zeneterápiás egyesületei közötti  együttműködést, más rokon szakmai csoportokkal egyetemben.

2.6.  Az EMCT az európai országok zeneterápiás egyesületeinek képviselő  testületeként jár el. Nem lesz végrehajtó hatalma, vagy hatósági végrehajtó  minősége az egyes országokban.

2.7.  Az EMCT dolgozik a posztgaduális minősítések elismerésén az EU országok  között és más európai országok között, amint (ha) szükséges, az Európai Direktíva (1991.) alapján.

2.8. Az EMCT albizottságokat fog létre hozni a képzés, etika, kutatás, bejegyzés  területén. Új albizottságokat életre lehet hívni, ha szükséges.

2.9. Az EMCT azon dolgozik, hogy az EU hivatalosan testületenként ismerje el.

 

 

 

 1. Tagság

3.1.  Minden európai ország jogosult, hogy képviselőt delegáljon az EMCT-be. Új  jelöltek felől a bizottság határoz.

3.2 Jelenlegi tagok: Nagy-Britannia, Dánia, Németország, Svájc, Hollandia,  Finnország, Ausztria, Görögország, Belgium, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Svédország, Norvégia, Portugália, Ciprus, Lengyelország,  Észtország, Magyarország, Izrael, Bulgária.

3.3. Amikor az ország egyéni jelöltet nevez az EMCT-be, az egyénnek és az őt  jelölő szervezetnek rendelkeznie kell más zeneterápiai szervezetek beleegyezésével és támogatásával saját országukban. Az írásbeli igazolást a  jelölésükről a koordinátornak kell benyújtania, aki minden jelölést benyújt a bizottságba.

3.4. Az EMCT tagságot évente felülvizsgálják. Az EMCT képviselők minden 3.  évben meg kell újítani tagságukat az Európai Kongresszusnál.

3.5. A Zeneterápiai Világszövetség elnöke (WFMT) meghívást élvez az EMCT  találkozóira, de szavazattal nem rendelkezik.

3.6. A következő Európai Zeneterápiai Kongresszus szervezője meghívást élvez a  találkozókra, de szavazati joggal nem rendelkezik.

3.7. Ha egy ország másik képviselőt küld az EMCT-be, 6 hónap átfedési idő  megengedett. A leköszönő képviselő nem látogathatja az üléseket.

3.8. A bizottság szándékának megfelelően más embereket is meghívhat az EMCT  üléseire.

3.9. Az EMCT-nak nincs bevétele vagy kiadása, mely működése közben felmerül.  Semmiféle anyagi díjazást nem lehet az EMCT képviselőinek fölajánlani.

 

 1. Elnök

4.1. Az EMCT tagjai közül választ elnököt egy EMCT üzleti találkozón 3 évente az  Európai Zeneterápiai Konferencia előtt. Az elnököt 3 év minimális időtartamra választják. Az ország, ahonnan az elnököt választják, megengedett számára,  hogy más egyént jelöljön ki országa képviseletére. Az elnök nem képviselhet egyetlen országot sem.

4.2. Az elnöki posztra vonatkozó javaslatokat 3 hónappal az elő-konferenciai  találkozó előtt kell kézhez kapni, ahol is az elnökválasztás megtörténik.

4.3. Az elnök felelős azért, hogy  minden európai országnak legyen lehetősége  személyt nevezni az EMCT-be.

4.4 Az elnök feladata, hogy fönntartsa a kapcsolatot a Zeneterápiás  Világszövetséggel (WFMT).

4.5. Az  elnök nem rendelkezik szavazati joggal az EMCT-ben, de tehet  döntő  szavazatot, ha szükséges.

4.6. Az elnök kötelessége gondoskodni a találkozók jegyzőkönyvéről és ezek  képviselőknek való megküldéséről.

 

 1. Az elnök

5.1. Az EMCT 2 alelnököt választ soraiból. tekintetbe vesszük a megfelelő földrajzi  képviseletet, vagyis északi, déli, keleti és nyugati területeiről Európának,  amikor e posztokra megteszik a javaslataikat.

5.2.  Az elnök és az alelnökök felelősek az EMCT alapvető adminisztrációs  feladatainak  ellátásában.

5.2.1. Dokumentumokat és leveleket írnak

5.2.2. Fönntartják minden képviselővel a kapcsolatot

5.2.3. Összehívják az EMCT találkozóit

5.2.4. A találkozók napirendjét szétküldik

5.2.5. Elnökölnek a találkozókon.

 

 1. Találkozók

6.1. Találkozókat olyan megfelelő helyszíneken tartunk, mint nemzetközi  konferenciák, európai kongresszus, a Világszövetség kongresszusa és más  fórumok. Évente legalább egy találkozó lesz.

6.2. Előkonferenciát tartunk évente legalább egyszer a soron következő európai  kongresszus előtt. Ennek a célja megtervezni az európai kongresszus munkáját, előkészíteni az EMCT munkáját különös tekintettel az európai komgresszusra.

6.3. Az EMCT képviselőinek minimum 2 ötöde kell, hogy jelen legyen ahhoz, hogy  a találkozó a határozatképességhez szükséges legkisebb létszámmal rendelekzzen, ahol szavazással hozunk határozatokat. Ha kevesebb, mint 2 ötöd  van jelen, a találkozót mégis megtartjuk, de bármilyen határozat, amit ott  hoztunk az  EMCT találkozó jóváhagyását kell, hogy élvezze, amikor a  minimális képviselői létszám megvan.

6.4. A találkozóról való értesítést legalább 3 hónappal az esemény előtt a  napirenddel együtt meg kell küldeni az EMCT minden képviselőjének.

6.5. Ha a képviselő akadályoztatás miatt nem lehet jelen a találkozón, lehetséges  írásbeli javaslatokat és megjegyzéseket benyújtani a találkozónak. Továbbá, minden képviselő megjelölhet egy helyettest, akinek rendelkeznie kell a  zeneterápiai szervezetek hozzájárulásával saját országukból.

6.6. Többségi szavazat alapján hozunk döntéseket.

 

 1. Az EMCT képviselők kötelezettsége

7.1. A képviselőknek tájékoztatni kell országuk minden zeneterápiás szervezetét az  EMCT munkájáról.

7.2. Kötelesek szétküldeni az EMCT találkozók feljegyzéseit (jegyzőkönyveit)  minden érintett szervezetnek országunkban.

7.3. Felelősek azért, hogy javaslatokkal, kérdésekkel álljanak elő, mely egyénektől  vagy szervezetektől származik saját országukból.

7.4. Az EMCT üléseken való részvétel elsőbbséget élvez, de ha ez nem lehetséges,  be kell nyújtani információkat és javaslatokat az elnöknek két hónappal az ülés előtt.

 

 1. Albizottságok

8.1. Albizottságokat az EMCT állíthat föl. Ezek olyan tagokat is magukban  foglalhatnak, melyek nem vesznek részt az EMCT-ben. Minden albizottságot  egy EMCT képviselő koordinál.

8.2. A következő albizottságok jöttek létre a következő céllal:

8.2.1. Képzési és oktatási albizottság

– a zeneterápiás képzésről információt gyűjt,

– megjelöli az alapszintet a zeneterápiai képzésben,

– támogatja a zeneterápiai kurzusok létrehívását,

– kapcsolatban van a Világszövetség oktatási bizottságának elnökével.

8.2.2. Kutatási albizottság

– megkönnyíti a zeneterápiai kutatást, nemzeti és nemzetközi kutatási hálózatokkal dolgozik együtt Európában,

– összeállít és napra késszé teszi a kutatási nyilvántartást,

– föltárja az EU kutatási alapjának lehetőségeit,

– információs központként szolgáljon a zeneterápiai kutatás számára az  Európában dolgozó zeneterapeuták kérésére, akik ezen a területen dolgoznak,

– kapcsolatot tart fönn a Világszövetség kutatási bizottságának elnökével.

 

8.2.3. Bejegyzési és etikai albizottság

– információk gyűjtése a bejegyzési eljárásokról az európai országokban,

– közös elemeket találni a bejegyzési követelményekben,

– támogatni a bejegyzési eljárást azokban az országokban, ahol a zeneterápia  még nem elismert,

– kapcsolatot tartani a  Világszövetség bejegyzési bizottságának elnökével.

 

 1. Nyelv

9.1. A hivatalos nyelv az angol.

9.2. Ahol lehetséges, az EMCT képviselők képviselőinek közreműködésével minden  hivatalos dokumentumot lefordítunk minden más európai nyelvre.

 

A zeneterápiás szervezetekre ugyan azok a feltételek vonatkoznak, amik a Világszervezet meghatározásában állnak – “… olyan tagszervezetek, melyek elsődleges feladatuknak tekintik a zeneterápia ügyét céljaik között. A tagszervezet tagjait megfelelően képzett és érdeklődő személyekből toborozza, akik tagdíjat fizetnek. A szervezet tagjai tisztségviselőket választanak stb.”

 

Európai Zeneterapeuta Regiszterbe Történő Felvétel Minimális Feltételei

 

A Zeneterápia európai elismertetésének érdekében szükséges a képzett zeneterapeuták regiszterbe vétele. Ennek érdekében szükséges lefektetni a felvétel feltételeit.

EMTR Teljes Jogú Tag

EMTR Graduate Tag

EMTR Szupervizor

 

 1. EMTR Teljes Jogú Tag

 

Zeneterápiás képzés Master of Music therapy (legalább 4 éves képzés, 3+1)

2 év teljes munkaidős klinikai gyakorlat, vagy ezzel egyenértékű)

Legalább 200 óra sajátélmény (folyamatos pszichoterápia, zeneterápia, csoportterápia)

Legalább 200 óra egyéni szupervízió, vagy 100 óra egyéni és 150 óra csoportos szupervízió

Sajátélmény és klinikai szupervízió tartalmazza a képzés alatti időt is.

Egy folyóiratcikk vagy könyv megjelentetése

 

Vagy:

 

Már gyakorló terapeuták, akik nem tudják teljesíteni a Graduate vagy a Teljes jogú tag kritériumait, )

Gyakorló zeneterapeuták, akik életművükkel elismerést szereztek a ZT területén és ezt a EMTC Regisztrációs Bizottsága igazolja

Min. 10 év teljes munkaidős klinikai gyak.(vagy ezzel egyenértékű)

Min 200 óra sajátélmény( folyamatos pszichoterápia, zeneterápia, csoportterápia)

Min.200 óra egyéni szupervízió, vagy 100 óra egyéni és 150 óra csoportos szupervíyzió

 

A fenti feltételek 2 évig érvényesek, utána megszűnnek. **** -tól már csak Graduate és teljes tagok regisztrálhatók.

 

Graduate Tagok:

 

 1. Bachelor tanulmányok(kb főiskolai — a ford. megj.) + 2 év teljes munkaidős klinikai gyak. (vagy ezzel egyenértékű) min. 60 óra sajátélmény( folyamatos pszichoterápia, ZT,csoportterápia)

Min 60 óra klinikai szupervízió

 1. Master (kb. egyetemi diploma) min 60 óra sajátélmény (folyamatos pszichoterápia, zeneterápia,csoportterápia, ) min 60 óra klinikai szupervízió

 

Szupervizor

A Teljes tagság min 8 éves teljes munkaidős klinikai gyakorlattal + 120 óra klinikai szupervízió(minimum) 5 szakcikk megjelentetése folyóiratban vagy könyvben.

Reklámok