Magyar Zeneterápiás Egyesület

Kezdőlap » Terapeutáknak » Dokumentumok » Az MZE Etikai Kódexe

Az MZE Etikai Kódexe

Reklámok

Magyar Zeneterápiás Egyesület tagjai aláírásukkal igazolják, hogy munkájuk során az itt következő etikai elveket követik.

Zeneterapeuta az, aki magyar vagy külföldi akkreditált zeneterapeuta képzésen szerzett zeneterapeuta diplomát*, illetve aki a magyar képzések indulása előtt zeneterapeuta címet kapott.**.

A következőkben felsorolandó etikai alapelvek iránymutatásul szolgálnak, ám nem adnak választ minden felmerülő etikailag vitatható helyzetben. Ezért a zeneterapeutákra alapszakmájuk szakmai etikai kódexe is érvényes, továbbá

bízunk abban, hogy munkájuk során saját etikai és morális érzékük a szakmai döntések meghozatalához iránymutatásul szolgál. Alapképzettségtől függetlenül minden zeneterapeutának javasoljuk a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének áttanulmányozását.

Általános etikai alapelv

A zeneterapeuta tiszteletben tartja kliensei emberi méltóságát és személyiségjogait. Származás, vallás, nemzeti hovatartozás, társadalmi rang, nem, kor, politikai meggyőződés vagy szexuális irányultság alapján nem különböztet meg embereket egymástól, kerül minden, a kliensek emberi méltóságát sértő megnyilvánulást és negatív diszkriminációra utaló viselkedést.

 

  1. A zeneterapeuta köteles kliense legjobb érdekeit szolgálni.

Idetartozik a:

 

  1. Keretek tartása

 

A zeneterapeuta a kliens – terapeuta kapcsolatot szigorúan szakmai keretek között működteti.

1.1. A terápiás kapcsolat időbeli kereteit és amennyiben szükséges, a szolgáltatás anyagi ellenértékét szóbeli vagy írásbeli szerződésben rögzíti kliensével.

1.2. A zeneterapeuta nem létesít terápiás kapcsolatot olyan személyekkel, akikkel szoros kapcsolatban áll (családtag, rokon, barát, munkatárs stb.), illetve olyan személlyel, akivel valamely kliense szoros kapcsolatban áll.

1.3. A terapeuta felelőssége, hogy a klienssel való terápiás kapcsolat ne lépje át a terápia kereteit. Ha a terápiás munkát veszélyeztető érzelmi, baráti stb. viszony alakulna ki a terapeuta és kliense között, akkor a terapeuta forduljon szupervízorhoz és zárja le a munkát, úgy, hogy a másik fél érdekei ne sérüljenek.

1.4. A zeneterapeuta a klienseivel létrehozott terápiás kapcsolatot nem használja ki haszon- vagy bármiféle előnyszerzésre.

 

 

  1. Titoktartás

 

2.1. A zeneterapeuta a kliens személyazonosító adatait illetve a klienstől és a kliensről szerzett bizalmas információkat kizárólag a klienssel foglalkozó multidiszciplináris team tagjaival oszthatja meg. A szakmai gyakorlaton résztvevő zeneterapeuta hallgatókkal a bizalmasan kezelt adatok és információk az adott intézmény (pl. kórház, iskola) beleegyezésével oszthatók meg,

2.2. A zeneterápiás folyamat során készülő videó- vagy hangfelvétel készítéséhez a kliens – gyermek esetében szülő vagy gondozó – előzetes hozzájárulása szükséges. Az anyag felhasználásához is a kliens, szülő vagy gondozó engedélyét kell kérni, miután a terapeuta a kliens számára érthetően elmagyarázta neki a használat célját (szakmai v. nyilvános előadás, tv adás, szupervízió stb.) A terapeutának azonban nem kell engedélyt kérnie, ha az esetek anyagát szakmai folyóiratban megjelenő cikk írásához szeretné felhasználni. A kliensek anonimitásának megőrzése minden egyes esetben feltétlenül szükséges.

2.3. A zeneterapeuta a kliense hozzájárulása nélkül akkor közöl bizalmas információt, ha:

2.3.1. – törvény elrendeli (pl. jelentési kötelezettség)

2.3.2. – mások védelme érdekében szükséges.

2.3.3. Gyermek kliensek esetében, amennyiben a gyermek érdekeit nem sérti és a gyermeknek nem származik kára belőle, a zeneterapeuta megoszthatja a rábízott titkot a szülővel, illetve a szülőkkel való konzultációt a terápiás munka részének tekinti.

 

 

  1. Szakmaikapcsolattartás

 

A szakmai kapcsolattartásban az együttműködés elve érvényesüljön.

3.1. A zeneterapeuta tartson kapcsolatot a kliense problémája szempontjából releváns tudással rendelkező szakemberekkel (pl. orvos, pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus gyógytornász, stb.) Bizalmas információkat úgy osszon meg, hogy a titoktartás elve ne sérüljön, de a kliense érdekében történő együttes munkát elősegítse.
3.2. Amennyiben szükséges, munkájához kérjen tanácsot megfelelő szakemberektől, és kliense érdekében működjön együtt más diszciplínák szakembereivel.

3.3. Ha a zeneterapeuta magánrendelést folytat, indokoltnak ítélt esetekben vegye fel a kapcsolatot a betege orvosával vagy más, a beteget ellátó szakemberrel, a beteg hozzájárulásával, gyermek kliens esetében a szülő hozzájárulásával.

 

Tehát a terapeutának minden esetben – akár alkalmazott, akár magánpraxist folytat – kötelessége kliense többi kezelőjével szorosan együttműködni, illetve a kellő háttér-információkról és kliense eddigi kezelésének történetéről tájékozódni.

 

A zeneterapeutának biztosítania kell saját szakmai kompetenciájánakmegfelelő színvonalon tartását.

 

Többek között felelős azért, hogy:

1.1. Saját kompetencia és képzettségi határain belül praktizáljon;

1.2. Képezze magát, gyarapítsa tudását, fejlessze készségeit. Lehetősége szerint járjon a saját szakmai szervezete és más szervezetek által tartott továbbképzésekre, konferenciákra és előadásokra;

1.3. Zenei képességeit is a szakmai kompetencia legmagasabb szintjére fejlessze;

1.4. Amennyiben számára új betegcsoporttal illetve új terápiás formában kíván dolgozni, a terápiás folyamatot rendszeresen vitassa meg egy az adott területen kompetens szupervízorral, illetve konzultájon az adott területben jártas szakemberrel;

1.5. Munkájáról szupervízióban konzultáljon. A zeneterapeuta diploma megszerzése után, a kezdő szakember a zeneterápiás munkája első két évében havonta járjon szupervízióba.

(Szupervízornak min. 5 éves praxissal rendelkező zeneterapeutát ill. klinikai pszichológust vagy pszichoterapeutát javasolunk.)

 

III. A zeneterapeuta szakmai felelősséget vállal.

 

A zeneterapeuta felelőssége, hogy minden helyzetben megfelelő szakmaisággal járjon el, azaz:

1.1. Csak akkor végezzen terápiás munkát, ha mentális és fizikális állapota megfelelő.

1.2. Alkohol, drog és nem orvos által előírt gyógyszerek hatása alatt állva ne végezzen terápiás munkát.

1.3. Ne kövessen el bűncselekményt.

1.4 A kliensek kezeléséhez megfelelő és biztonságos körülményeket biztosítson.
1.5. Biztosítja a hangszerek és felszerelések higiéniáját, mind kliense mind saját maga számára.
1.6. Ne adjon át zeneterápiás munkát zeneterapeuta diplomával nem rendelkező személyeknek, kivéve képzésben levő zeneterapeuta hallgatóknak. Ebben az esetben a terapeuta teljes felelősséget vállal a hallgató munkájáért.
1.7. Tartson kapcsolatot munkáltatójával és kollegáival mind a zeneterápiás szakmán belül, mind kívül.
1.8. Ha teamben dolgozik, munkájáról rendszeresen tájékoztassa a teamet.
Ajándék

 

1.1. A zeneterapeutát ne a személyes anyagi nyereség mozgassa: ne adjon vagy fogadjon el olyan szívességet, ajándékot, ingóságot vagy vendégszeretetet, amelyet illetéktelen befolyásolásként lehet értelmezni.

  1. Oktatás

1.1. Amennyiben zeneterápiát oktató tevékenységet folytat, tudását a tőle telhető legmagasabb szinten ossza meg tanítványaival.

1.2. Esetismertetés alkalmával a kliensekkel kapcsolatban a titoktartás szabályai szerint járjon (mert a többi is felszólító módban volt) el.

1.3. Az oktatási tevékenység során a gyakorlatvezető tanár a képzésben tanító tanárokkal egyetemben felelős a tanítvány mentálhigiénés állapotáért és a képzés keretében rendezi a felmerült problémákat.

 

  1. Egyesületi tagság

1.1.A zeneterapeuta lehetőleg legyen tagja zeneterápiás egyesületnek, és vegyen részt a szakmai információáramlásban és a tapasztalatok megosztásban.

1.2. A különböző egyesületek tartsanak kapcsolatot egymással, együttműködésükben a kollegialitás elve érvényesüljön.

 

Az MZE Etikai Kódexéhez a Associaton of Professional Music Therapists, a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe, az Australian Code of Ethics és a Magyar Pszichodráma Egyesület Etikai Kódexe szolgált alapul.

 

* Az 1992 – 96 között a Pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola és a Pécsi Orvostudományi Egyetem posztgraduális zeneterápiás képzésén szerzett diploma is ide tartozik, annak ellenére, hogy az akkori képzés még nem volt akkrdeitált.

** A hivatalos zeneterápiás képzések létrejötte előtt a Csoport Analitikus Kiképző Társaság által 1994? előtt adományozott cím

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: